Subiekt hasło szefa

Zmiana reset, hasła Szefa można wykonać za pomocą polecenia z linii poleceń SQL

W sytuacji gdy masz dostęp do SA a tymczasowo potrzebujesz musisz wykonać jakieś polecenie z uprawnieniami Szefa możesz je tymczasowo zmienić a następnie cofnąć hasło do pierwotnego stanu:

 

1) Zapisujemy aktualne hasło Szefa, pobierajac je następującym poleceniem.

SELECT uz_haslo FROM pd_uzytkownik WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

 

2) Czyscimy hasło poniższym poleceniem.
UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = ” WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

3) Logujemy się na użytkownika SZEF z pustym hasłem

4) Przywrócić zapisane hasło Szefa.
UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = 'Pobrane w punkcie 1 hasło’ WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

PowerShell Script, aby usunąć kopie w tle w ciągu 30 dni (deletes all shadow copies)

PowerShell
#PowerShell Script  
#This script deletes all shadow copies older than 30 days 
#By Wayne Johnson 
 
Get-WmiObject Win32_Shadowcopy | ForEach-Object { 
 
$WmiSnapShotDate = $_.InstallDate 
$strShadowID = $_.ID 
$dtmSnapShotDate = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($WmiSnapShotDate)  
$strClientAccessible = $_.ClientAccessible 
$dtmCurDate = Get-Date 
 
$dtmTimeSpan = New-TimeSpan $dtmSnapShotDate $dtmCurDate  
$intNumberDays = $dtmTimeSpan.Days 
 
If ($intNumberDays -ge 31 -and $strClientAccessible -eq "True") { 
   
  $_.Delete() 
} 
 
} 

Powerhell SMB

SERWER

 

Windows 8 and Windows Server 2012 introduced the new Set-SMBServerConfiguration Windows PowerShell cmdlet. The cmdlet enables you to enable or disable the SMBv1, SMBv2, and SMBv3 protocols on the server component.

You don’t have to restart the computer after you run the Set-SMBServerConfiguration cmdlet.

 

SMBv1

 • Detect:PowerShell
 • Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol
  
 • Disable: PowerShell
 • Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false
  
 • Enable:  PowerShell
 • Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true
  

SMB v2/v3

 • Detect: PowerShell
 • Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol
  
 • Disable: PowerShell
 • Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
  
 • Enable: PowerShell

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true


CLIENT

Here is how to detect status, enable, and disable SMB protocols on the SMB Client that is running Windows 10, Windows Server 2019, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, and Windows Server 2012.

SMBv1 on SMB Client

 • Detect Windows Command Prompt
 • sc.exe qc lanmanworkstation
  
 • Disable:  Windows Command Prompt
 • sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi
  sc.exe config mrxsmb10 start= disabled
  
 • Enable:   Windows Command Prompt
 • sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
  sc.exe config mrxsmb10 start= auto
  

For more information, see Server storage at Microsoft

SMB v2/v3 on SMB Client

 • Detect:
  Windows Command Prompt
 • sc.exe qc lanmanworkstation
  
 • Disable:
  Windows Command Prompt
 • sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
  sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
  
 • Enable:
  Windows Command Prompt
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
sc.exe config mrxsmb20 start= auto

 

 

 

Jak wybrać inna wersję podczas instalacji windows

 

Jak zmienić domyślny wybór instalowanego systemu Windows

Czasami przy instalacji mam już przypisany klucz w biosie laptopa i podczas reinstalacji wyświetla się wersja np TYLKO Windows 11 ( home ) brak innych

Rozwiązanie

w notatniku UTWÓRZ PLIK ei.cfg skopiuj do katalogu Sources na Pendrive

TREŚĆ pliku

[Channel]
_Default
[VL]
0

Alternatywnie można również zautomatyzować proces wyboru wersji, konfigurując plik EI.cfg w celu zainstalowania preferowanej wersji systemu operacyjnego. Na przykład, jeśli chcesz, aby Instalator systemu Windows automatycznie wybierał wersję systemu Windows 11 Pro podczas instalacji, użyj następującego formatu pliku EI.cfg.

[EditionID]
Professional
[Channel]
_Default
[VL]
0

 

Backup info

Backup Windows VPN

kopia katalogu

%AppData%\Microsoft\Network\Connections


Backup  ustawień WiFi

kopia  profili WiFi  w Windows

Backup WiFi setings

netsh wlan show profiles

Wyswietlanie listy profili sieci WiFi

 

netsh wlan show profiles NAZWA PROFILU  key-clear

informacje o profilu łącznie z hasłem do sieci

Export DANYCH Profili Wifi
netsh wlan export profile folder=C:\wifi

Zastąp folder path=C:\wifi ścieżką do folderu, w którym chcesz przechowywać kopię zapasową.

Folder powinien istnieć. Utworzony zostanie  pliki XML, po jednym, na profil sieci bezprzewodowej:

netsh wlan export profile "type_profile_name_here" key=clear folder=c:\wifi

Uwaga: To polecenie zapisze wszystkie profile sieci bezprzewodowej wraz z przechowywanymi hasłami. Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową bez haseł, po prostu pomiń część polecenia „key=clear”, tj.:

Przywracanie

Aby przywrócić profil i udostępnić go tylko bieżącemu użytkownikowi:

netsh wlan add profile filename="c:\wifi\profilename.xml" user=current

Aby przywrócić profil i udostępnić go tylko bieżącemu użytkownikowi

netsh wlan add profile filename="c:\wifi\profilename.xml" user=all


 

Backup network drive
Kopia mapowanych dysków sieciowych

Czasami jest potrzeba wykonania kopia mapowania dysków końcówki klienta

1) Zgranie plików rejestru z ustawieniami mapowanych dysków

Tworzymy plik reg do wskazanej ścieżki , potem go importujemy na świeżym systemie

HKEY_CURRENT_USER\Network Reg Export HKEY_CURRENT_USER\Network c:\temp\drives.reg

 

2) lub tworzymy skrypt PS który zapiszęe do pliku  csv  !!!

 

PLIK ZAPISANY ZOSTANIE W bieżącej lokalizacji tak jak jest prmpt /                       PS c:\user\user

Skrypt EXPORT

 

##EXPORT
# Define array to hold identified mapped drives.
$mappedDrives = @()

# Get a list of the drives on the system, including only FileSystem type drives.
$drives = Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

# Iterate the drive list
foreach ($drive in $drives) {
# If the current drive has a DisplayRoot property, then it's a mapped drive.
if ($drive.DisplayRoot) {
# Exctract the drive's Name (the letter) and its DisplayRoot (the UNC path), and add then to the array.
$mappedDrives += Select-Object Name,DisplayRoot -InputObject $drive
}
}

# Take array of mapped drives and export it to a CSV file.
$mappedDrives | Export-Csv mappedDrives.csv <------( tutaj dodaj ścieżkę do pliku np:c:\temp\mappedDirces.csv)

IMPORT

# Import

# Import drive list.
$mappedDrives = Import-Csv mappedDrives.csv

# Iterate over the drives in the list.
foreach ($drive in $mappedDrives) {
# Create a new mapped drive for this entry.
New-PSDrive -Name $drive.Name -PSProvider „FileSystem” -Root $drive.DisplayRoot -Persist -ErrorAction Continue
}