Porównanie dwóch arkuszy Excel-a

Porównanie dwóch arkuszy programu Excel, zaznacz  z duplikowane wiersze skopiować je do nowego arkusza excel.

Mamy dwa arkusze w excelu i chcemy je porównać ze sobą . A pasujące wiersze przekopiować do nowego arkusza excela

Może komuś będzie to przydatne

Rrozwiń jeżeli nie wiesz jak zacząć i z czym się to je

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Jezeli ktos nie wie jak zaczę to Niech zajży do tego Wpisu

 

Pamietaj o zmianie parametrów pod swój arkusz czyli

-Nazwy arkuszy w CompareWorksheets Worksheets(“Arkusz1”), Worksheets(“Arkusz2”)


Sub Compare()
'
' Macro1 Macro

'CompareWorksheets Worksheets("WPISZ SWOJĄ NAZWE ARKUSZA"), Worksheets("WPISZ SWOJA NAZWĘ ARKUSZA DRUGIEGO ")
'
' compare two different worksheets in the active workbook

CompareWorksheets Worksheets("Arkusz1"), Worksheets("Arkusz2")
End Sub

Sub CompareWorksheets(ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)
Dim dupRow As Boolean
Dim r As Long, c As Integer, m As Integer
Dim lr1 As Long, lr2 As Long, lc1 As Integer, lc2 As Integer, lr3 As Long
Dim maxR As Long, maxC As Integer, cf1 As String, cf2 As String
Dim dupCount As Long

Application.ScreenUpdating = False
Application.StatusBar = "Creating the report..."
Application.DisplayAlerts = True

With ws1.UsedRange
lr1 = .Rows.Count
lc1 = .Columns.Count
End With

With ws2.UsedRange
lr2 = .Rows.Count
lc2 = .Columns.Count
End With
maxR = lr1
maxC = lc1
If maxR < lr2 Then maxR = lr2
If maxC < lc2 Then maxC = lc2
DiffCount = 0
lr3 = 1
For i = 1 To lr1
dupRow = True

Application.StatusBar = "Comparing cells " & Format(i / maxR, "0 %") & "..."

For r = 1 To lr2
For c = 1 To maxC

ws1.Select
cf1 = ""
cf2 = ""

On Error Resume Next

cf1 = ws1.Cells(i, c).FormulaLocal
cf2 = ws2.Cells(r, c).FormulaLocal

On Error GoTo 0

If cf1 <> cf2 Then
dupRow = False
Exit For

Else
dupRow = True
End If

Next c

If dupRow Then
dupCount = dupCount + 1
ws1.Range(ws1.Cells(i, 1), ws1.Cells(i, maxC)).Select
Selection.Copy
Worksheets("Sheet3").Select
Worksheets("Sheet3").Range(Worksheets("Sheet3").Cells(lr3, 1), Worksheets("Sheet3").Cells(lr3, maxC)).Select
Selection.PasteSpecial
lr3 = lr3 + 1

ws1.Select
For t = 1 To maxC
ws1.Cells(i, t).Interior.ColorIndex = 19
ws1.Cells(i, t).Select
Selection.Font.Bold = True
Next t
End If
Next r
Next i

Application.StatusBar = "Formatting the report..."
'Columns("A:IV").ColumnWidth = 10
m = dupCount
Application.StatusBar = False
Application.ScreenUpdating = True

MsgBox m & " Rows contain same values!", vbInformation, _
"Compare " & ws1.Name & " with " & ws2.Name

End Sub

 

Share [buzz][/buzz]
Login zarejestrowanego użytkownika

 

 

 

Ekipa z  Vertical Horizons  wielkie dzięki

 

Odzyskiwanie danych z dysków, kart pamięci

Odzyskiwanie danych z dysków, kart pamięci

Oto kilka sytuacji i komunikatów wyświetlanych przez system po których nasza pomoc może okazać się niezbędna:

  • * Podstawowy dysk twardy nie został odnaleziony
  • * Błędy podczas próby skopiowania plików
  • * Nieprawidłowy lub uszkodzony FAT
  • * Nieprawidłowa tablica partycji
  • * System został zaatakowany przez wirusa
  • * Dioda LED na zewnętrznym dysku twardym miga
  • * Nie można odnaleźć pliku lub programu
  • * Dysk twardy brzęczy
  • * Twardy dysk jest zbyt cichy, prawdopodobnie silnik nie pracuje

Jeżeli dysk twardy wydaje jakiekolwiek dziwne odgłosy, prosimy natychmiast odłączyć zasilanie komputera. Potrafimy skutecznie odzyskać dane bez względu na jego uszkodzenie! Oczywiście gdy tylko dane te fizycznie znajdują się na nośniku.

WordPress Themes