Word paragraf

Paragraf w Word

Jak wstawić znak paragrafy do dokumentów Microsoft Office.

Najprostszy sposób  to trzymając  wciśnięty klawisz ALT wstukać na klawiaturze numeryczne cyfrę 2 a potem 1 . I możemy się cieszyć    znakiem paragraf

§

Word

 

ALT+21

 

Porównanie dwóch arkuszy Excel-a Makro Excel

Porównanie dwóch arkuszy Excel-a Makro Excel

Porównanie dwóch arkuszy programu Excel korzystając Makro Excela , zaznacz  z duplikowane wiersze skopiować je do nowego arkusza excel.

Mamy dwa arkusze w Excelu i chcemy je porównać ze sobą . A pasujące wiersze przekopiować do nowego arkusza Excela

Może komuś będzie to przydatne

Rozwiń jeżeli nie wiesz jak zacząć i z czym się to je

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Jeżeli ktoś nie wie jak zacząć  to Niech zajrzy do tego Wpisu

 

Pamiętaj o zmianie parametrów pod swój arkusz czyli

-Nazwy arkuszy w CompareWorksheets Worksheets(„Arkusz1”), Worksheets(„Arkusz2”)  Lub zimnń samemu

Sub Compare()
'
' Macro1 Macro
'CompareWorksheets Worksheets("WPISZ SWOJĄ NAZWE ARKUSZA"), Worksheets("WPISZ SWOJA NAZWĘ ARKUSZA DRUGIEGO ")
'
' compare two different worksheets in the active workbook

CompareWorksheets Worksheets("Arkusz1"), Worksheets("Arkusz2")
End Sub

Sub CompareWorksheets(ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)
Dim dupRow As Boolean
Dim r As Long, c As Integer, m As Integer
Dim lr1 As Long, lr2 As Long, lc1 As Integer, lc2 As Integer, lr3 As Long
Dim maxR As Long, maxC As Integer, cf1 As String, cf2 As String
Dim dupCount As Long

Application.ScreenUpdating = False
Application.StatusBar = "Creating the report..."
Application.DisplayAlerts = True

With ws1.UsedRange
lr1 = .Rows.Count
lc1 = .Columns.Count
End With

With ws2.UsedRange
lr2 = .Rows.Count
lc2 = .Columns.Count
End With
maxR = lr1
maxC = lc1
If maxR < lr2 Then maxR = lr2
If maxC < lc2 Then maxC = lc2
DiffCount = 0
lr3 = 1
For i = 1 To lr1
dupRow = True

Application.StatusBar = "Comparing cells " & Format(i / maxR, "0 %") & "..."

For r = 1 To lr2
For c = 1 To maxC

ws1.Select
cf1 = ""
cf2 = ""

On Error Resume Next

cf1 = ws1.Cells(i, c).FormulaLocal
cf2 = ws2.Cells(r, c).FormulaLocal

On Error GoTo 0

If cf1 <> cf2 Then
dupRow = False
Exit For

Else
dupRow = True
End If

Next c

If dupRow Then
dupCount = dupCount + 1
ws1.Range(ws1.Cells(i, 1), ws1.Cells(i, maxC)).Select
Selection.Copy
Worksheets("Sheet3").Select
Worksheets("Sheet3").Range(Worksheets("Sheet3").Cells(lr3, 1), Worksheets("Sheet3").Cells(lr3, maxC)).Select
Selection.PasteSpecial
lr3 = lr3 + 1

ws1.Select
For t = 1 To maxC
ws1.Cells(i, t).Interior.ColorIndex = 19
ws1.Cells(i, t).Select
Selection.Font.Bold = True
Next t
End If
Next r
Next i

Application.StatusBar = "Formatting the report..."
'Columns("A:IV").ColumnWidth = 10
m = dupCount
Application.StatusBar = False
Application.ScreenUpdating = True

MsgBox m & " Rows contain same values!", vbInformation, _
"Compare " & ws1.Name & " with " & ws2.Name

End Sub

Ekipa z  Vertical Horizons  wielkie dzięki

 

Porównanie dwóch kolumn podświetlenie pasujących wierszy

Często e Excelu potrzebujemy zrobić porównanie dwóch kolumn i zamiast ręcznie szukać każdej pozycji można zastosować Makro.

Więc do Dzieła

Porównanie 2 kolumn w arkuszu i podświetlenie pasujących wartości.

Otwieramy arkusz excel-a, klikamy klawisz Makro

Excel Klawissz Makro

w zakładce Deweloper  .

 

Moza posłużyć się kombinacja klawiszy ALT + F11 lub jak ktoś niema zakładki Deweloper może sobie ja włączyć

Klikamy PLIK > OPCJE >Dostosowanie wstążki  i zaznaczamy „ptaszka” Przy DEWELOPER

Klikamy więc Makro i wpisujemy nazwę naszego  makra nr:porównanie ( ja wpisuje bez polskich znaków )

Otworzy się następne okienko gdzie wklejamy nasz kod ( ten poniżej )  poprawimy to co zaznaczone aby dopasować do swoich potrzeb zamykamy i

UWAGA

PAMIETAJ o zmianie parametrów pod swoje potrzeby .-

– Wybieramy nazwę arkusza

-Które  kolumny ma porównać ( kolumna A to 1 B to 2 itd..

-Możesz wybrać kolor zaznaczenia

A oto zbawienny kod makro który porówna nam dwie kolumny i zaznaczy powtarzające się fragmenty

Sub POROWNANIE()
Dim c1 As Integer, c2 As Integer
Dim i As Long, k As Long, count As Long
Dim lr1 As Long, lr2 As Long
Dim cf1 As String, cf2 As String
Dim WS As Worksheet
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

' Wpisz nazwę Arkusza

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Set WS = Worksheets("Arkusz2") ' możena tez podać numer zakładki np: Set WS = Worksheets(2)

Application.ScreenUpdating = False
Application.StatusBar = "Chwila  przgotowuje raport raport..."
Application.DisplayAlerts = True

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

' Wpisz swoje  numer kolumny  które chcesz porównać  w C1 oraz   C2 oraz     (1 to kolumna  A  2 to  kolumna B  itd.)

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c1 = 1
c2 = 3

With WS.UsedRange
lr1 = .Rows.count
End With

For i = 2 To lr1
For k = 2 To lr1
cf1 = ""
cf2 = ""
On Error Resume Next
cf1 = WS.Cells(i, c1).FormulaLocal
cf2 = WS.Cells(k, c2).FormulaLocal
On Error GoTo 0
If cf1 = cf2 Then
count = count + 1

'Możesz zmienic kolor zamiast 46 wpisz wartość od 0-255
WS.Cells(i, c1).Interior.ColorIndex = 46
WS.Cells(i, c1).Select
Selection.Font.Bold = True

Exit For
End If
Next k
Next i
Application.StatusBar = "Przygotowuje raport......"
'Columns("A:IV").ColumnWidth = 10
Application.StatusBar = False
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox count & " komórki zawierają te same wartości! ", vbInformation, _
"Porównano kolumnę  " & c1 & " z kolumną " & c2
End Sub

I to chyba wszystko

TH  team  🙂  Vertical Horizons

Korespondencja seryjna,formatowanie pól Word, Excel

Korespondencja seryjna,formatowanie pól Word, Excel

 

Modyfikowanie kodów pól w programie Word

Zdobycie większej wiedzy o kodach pól może zapewnić lepszą kontrolę nad wynikami tworzenia korespondencji seryjnej.

 

Formatowanie walut i innych liczb za pomocą kodów pól

Powiedzmy, że do wzoru listu przygotowywanego do wysyłki seryjnej jest wstawiane pole Cena. Jeśli pole nosi nazwę «Cena», dokument główny może wyglądać tak:

Cena zamówionego elementu wynosi «Kwota».

Naciskając klawisze ALT+F9, można wyświetlić kod pola. Kod ten wygląda następująco:

Cena zamówionego elementu wynosi { MERGEFIELD „Cena” }.

Można zmienić format cen w tym polu, wpisując w nawiasach klamrowych kilka dodatkowych znaków — czyli dodając tak zwany przełącznik formatowania.

Aby na przykład użyć polskiego formatu waluty, należy wprowadzić następujące elementy:

 • cztery cyfry domyślnie oraz spację, jeśli scalana liczba składa się tylko z trzech cyfr;
 • przecinek, służący jako separator miejsc dziesiętnych;
 • dwa miejsca dziesiętne;
 • tekst „zł”, czyli symbol waluty.

W tym celu należy w kodzie pola wpisać następujące znaki (zaznaczone pogrubioną czcionką):

{ MERGEFIELD „Cena” \# # ###,00 }

Czasami trzeba dać

{ MERGEFIELD  „Cena \# ” # ###,00 }Po zakończeniu wpisywania należy nacisnąć klawisze ALT+F9, aby wyłączyć wyświetlanie kodów pól. Od tej pory wszystkie scalane ceny będą formatowane we właściwy sposób. Tę samą metodę można zastosować w przypadku liczb innych niż ceny.

Oto lista elementów użytych w zastosowanym przełączniku:

Korespondencja seryjna Formatowanie pół w word

 1. Nazwa pola wstawionego do dokumentu głównego. Odpowiada kolumnie w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.
 2. Kreska ułamkowa odwrócona, która oznacza początek przełącznika formatowania.
 3. Definicja przełącznika — w tym przypadku formatowanie liczb.
 4. Znaki, które mają zostać wprowadzone — na przykład symbol dolara ($) wyświetlany przed każdą ceną.
 5. Maksymalna liczba cyfr. Jeśli liczba zawiera mniej cyfr, program Word pozostawia puste miejsce. Przecinki należy wpisać w miejscu, w którym mają pojawiać się w liczbie.
 6. Separator dziesiętny, który należy wpisać w wybranym miejscu. Zera określają maksymalną liczbę miejsc dziesiętnych. Jeśli liczba zawiera mniej cyfr, program Word wstawia zero w miejsce brakujących cyfr.

W sekcji Zobacz też znajduje się łącze „Przełącznik pola formatu numerycznego”, umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji o formatowaniu liczb za pomocą przełączników.

Formatowanie dat za pomocą kodów pól

Za pomocą przełącznika formatowania można również uzyskać w scalanych dokumentach odpowiedni wygląd dat z kolumny Data arkusza kalkulacyjnego. Po wstawieniu do dokumentu głównego pola Data i naciśnięciu klawiszy ALT+F9 zostanie wyświetlony następujący tekst:

{ MERGEFIELD „Data” }

Aby wszystkie daty w scalanych dokumentach miały format 18 Luty 2008 (niezależnie od sposobu formatowania dat w komórkach arkusza kalkulacyjnego), w kodzie pola można dodać następujący przełącznik formatowania (wyróżniony pogrubioną czcionką):

{ MERGEFIELD „Data” @ „d MMMM yyyy” }

W sekcji Zobacz też zamieszczono łącze „Przełącznik pola formatu daty i godziny”, umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji o formatowaniu dat za pomocą przełączników.

Formatowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel

Ta metoda może być przydatna podczas tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego programu Excel dla projektu używającego korespondencji seryjnej. W niektórych przypadkach jest to metoda najprostsza, ponieważ umożliwia skonfigurowanie dat, wartości procentowych i innych liczb w arkuszu kalkulacyjnym w taki sposób, jak mają wyglądać w programie Word po zakończeniu scalania. Po zakończeniu scalania liczby te będą zawsze wyglądały tak samo.

Problemy w korespondencji seryjnej mogą wystąpić, jeśli komórki w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel są sformatowane jako Liczba, Waluta, Data, Wartość procentowa i tak dalej. Rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie poprawnych liczb po scaleniu jest sformatowanie komórek zawierających liczby jako tekst. Gdy komórki są sformatowane jako tekst, można wpisywać w komórkach liczby dokładnie tak, jak mają wyglądać, na przykład z symbolem waluty albo z wiodącymi zerami.

 1. Aby ustawić formatowanie komórek w programie Excel, zaznacz kolumnę zawierającą żądane komórki.
 2. W menu Format kliknij polecenie Komórki, a następnie kliknij kartę Liczby.
 3. W obszarze Kategoria kliknij opcję Tekstowe.

Porada na temat wiodących zer w kodach pocztowych

Nie trzeba formatować komórek zawierających kody pocztowe jako tekstowych, aby kody pocztowe były scalane prawidłowo. Wystarczy podczas wpisywania kodu pocztowego w komórce wpisać apostrof przed wiodącym zerem. Apostrof nie jest wyświetlany w komórce, a jedynie umożliwia prawidłowe traktowanie cyfry zero.

Życzę powodzenia przy tworzeniu korespondencji seryjnej,

O autorze

Connie Miller jest członkiem zespołu zajmującego się systemem Pomocy pakietu Microsoft Office.

PDF pobierane w Firefox Czytnik Pdf

Pliki PDF są pobierane , a nie otwierane w firefox adobe pdf

Sprawdzanie ustawień Firefoksa

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Przejdź do panelu Aplikacje.
 3. Znajdź na liście Adobe Acrobat Document (jeśli korzystasz z Adobe Reader) lub Dokument PDF (dla innych czytników plików PDF) i zaznacz go.
 4. Dla powyższego typu zawartości wybierz z menu rozwijanego w kolumnie Czynność opcję Użyj aplikacji nazwa_czytnika_PDF (w programie Firefox).

  1. Jeżeli opcja Użyj aplikacji nazwa_czytnika_PDF (w programie Firefox) nie jest dostępna na liście, przejdź do sekcji Resetowanie czynności pobierania i powtórz powyższe instrukcje.
 1. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji

 

Jeżeli w dalszym ciągu nie możesz wyświetlać plików PDF w oknie Firefoksa, spróbuj poniższych czynności.

Resetowanie czynności pobierania

 1. Otwórz folder profilu:
  1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu Pomoc (w systemie Windows XP kliknij menu Pomoc), a następnie wybierz Informacje dla rozwiązywania problemów…. Zostanie otworzona karta Informacje dla rozwiązywania problemów.
  2. W sekcji Informacje o aplikacjinaciśnij przycisk Otwórz folder zawierający. Zostanie otworzone okno zawierające pliki twojego profilu.
   Note: Jeśli nie możesz otworzyć Firefoksa, postępuj według instrukcji w artykule Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.
 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox (w Windows XP kliknij menu Plik) i wybierz Zakończ.
 3. Usuń plik mimetypes.rdf.

Sprawdzanie ustawień czytnika plików PDF

Jeśli czytnik plików PDF w Firefoksie jest częścią zewnętrznej aplikacji służącej do wyświetlania plików PDF, należy sprawdzić ustawienia.

 • Adobe Reader:
  1. Otwórz Adobe Reader.
  2. Kliknij menu Edycja znajdujące się na pasku menu, a następnie wybierz Preferencje…. Zostanie otwarte okno ustawień.
  3. W sekcji Kategorie kliknij Internet.
  4. Upewnij się, że zaznaczona jest pierwsza opcja Wyświetlaj PDF w przeglądarce.
  5. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno ustawień, a następnie zamknij program Adobe Reader.

Jeżeli nadal nie można wyświetlać plików PDF, wykonaj kolejne czynności.

Konfiguracja Własnego modemu dla Neostrady

Podstawowym parametrem jest nazwa użytkownika i hasło do połączenia z Internetem. Dane te otrzymałeś podczas rejestracji usługi.

 

Pozostałe dane niezbędne do ustanowienia połączenia to:

 

Annex A

protokół PPPoA (jeżeli modem nie połączy się, to spróbuj przełączyć na PPPoE)

enkapsulacja: VC multiplexing (VCmux)

autentykacja PAP lub CHAP

VPI: 0

VCI: 35

W niektórych przypadkach (w zależności od typu modemu) konieczne będzie również wprowadzenie parametrów:

 

DSL Modulation: G.dmt lub Multimode (dla opcji 10 i 20Mbit/s wybierz ADSL2+)

MTU: 1492 lub Auto

DNS: pobierane atomatycznie lub jeden z tych:

podstawowy: 194.204.159.1

alternatywny: 194.204.152.34

host: dns.tpsa.pl

Uwaga! Niektóre modemy (routery) mają możliwość ustawiania MTU na interfejsie ethernet (eth0) i tam wartość powinna wynosić 1500.

 

Poniżej przykład podłączenia modemu do linii telefonicznej i komputera (przy pomocy przewodu ethernet):

Subiekt GT Pytania i odpowiedzi

Insert Subiekt GT

Problemy z podłączeniem drugiego stanowiska
a) TCP/IP – na komputerze na którym jest SQL Server wejdź do programu SQL Server Configuration Manager i w Protocols znajdz TCP/IP, ustaw to na Enabled
b) Ustawienia zapory na serwerze. Cytat z instrukcji :

Po zainstalowaniu MS SQL Severa 2005 Express z płyty dostarczonej przez InsERT jest on gotowy do pracy sieciowej.
Jednak trzeba uporać się jeszcze z zaporą systemu Windows. Najprostszym, ale także niebezpiecznym i niezalecanym sposobem,
jest jej całkowite wyłączenie. Dlatego oczywiście dla sprawdzenia połączenia, w celach wyłącznie testowych, można chwilowo zaporę wyłączyć.
Jednak nie wolno w ten sposób pracować, gdyż naraża to system operacyjny serwera na różne niebezpieczeństwa.
W docelowej pracy wyłączenie zapory jest oczywiście niedozwolone, dlatego trzeba ustanowić dwa wyjątki w zaporze systemu MS Windows XP,
które w większości wypadków powinny umożliwić normalną pracę SQL Servera 2005 w sieci.
Chodzi tu o:
n Port UDP, na którym pracuje usługa SQL Server Browser (najczęściej 1434)
n Wyjątek dla programu MS SQL Server
Aby zmodyfikować ustawienia Zapory systemu Windows, należy w Panelu sterowania wybrać opcję Zapora systemu Windows.
Następnie na zakładce Wyjątki należy kliknąć Dodaj port i wprowadzić ustawienia wyjątku dla SQL Browsera (port UDP 1434):
Kolejno należy ustanowić wyjątek dla programu sqlservr.exe. W tym celu na zakładce Wyjątki należy kliknąć Dodaj program, następnie w lokalizacji:
C:\Program Files\Microsoft SQL ServerMSSQL\MSSQLBinn wskazać plik sqlservr.exe

c) sprawdź czy masz prawidłowo wpisaną nazwę serwera do którego łączy się Subiekt

 Jak zrobić żeby program nie pytał przy każdym uruchomieniu o nazwe serwera
Należy uruchomić Program serwisowy

Insert GT\Narzędzie\Program serwisowy

gdzie w menu „Serwer” jest opcja „Parametry uruchomieniowe”.

Po uzupełnieniu i zapisaniu program nie będzie już pytał tylko sam się połączy

Jakie jest hasło dla użytkownika „sa”
W Insertowych instalacjach SQL Server stosowane są 2 hasła : puste i #InsERT#

 

 Jak to zrobić Subiekt GT

Sprawdzenie baz danych

EXEC (’DBCC CHECKDB (”nazwabazyzy”)  lub to nie pamiętam bo z ręki piszę

DBCC CHECKDB

 

odbuduj indeksy i zaktualizuj statystyki

ALTER INDEX ALL ON [nazwa_tabeli] REBUILD
UPDATE STATISTICS [nazwa_tabeli] WITH FULLSCAN

 

 

Baza aktualizacji Insertu

http://ftp.insert.pl/pub/aktualizacje/InsERT_GT/

fajne narzędzie do expressa

http://expressmaint.codeplex.com/

iptables sciąga

[hozbreak][blockquote type=”blockquote_quotes” align=”left”]Jekiś teks to bloku [/blockquote]

 

Zaczynasz z trzema wbudowanymi łańcuchami INPUT, OUTPUT i FORWARD, których nie możesz skasować. Spójrzmy na listę możliwych operacji na całych łańcuchach:

 1. Stworzenie nowego łańcucha (-N)
 2. Skasowanie pustego łańcucha (-X)
 3. Zmiana polityki dla wbudowanego łańcucha (-P)
 4. Wylistowanie reguł w łańcuchu (-L)
 5. Wyczyszczenie łańcucha z reguł (-F)
 6. Wyzerowanie liczników pakietów i bajtów we wszystkich regułach w łańcuchu (-Z).

Jak można  manipulować regułami w obrębie łańcucha:

 

 1. Dodanie nowej reguły do łańcucha (-A).
 2. Wstawienie nowej reguły na pewnej pozycji w łańcuchu (-I).
 3. Zamiana reguły na pewnej pozycji w łańcuchu (-R).
 4. Skasowanie reguły na pewnej pozycji w łańcuchu, lub pierwszej która pasuje (-D).

 

Iptables umożliwia administratorowi systemu definiowanie tabel zawierających łańcuchy reguł stosowanych dla pakietów. Każda z tabel służy do przetwarzania pakietów różnego rodzaju i zawiera kilka łańcuchów

 • filter– domyślna tabela
  • INPUT – pakiety przeznaczone dla lokalnego komputera
  • FORWARD – pakiety routowane przez lokalny komputer
  • OUTPUT – pakiety wygenerowane przez lokalny komputer
 • nat– pakiety nawiązujące nowe połączenia
  • PREROUTING – dla zmian w pakietach zanim zostaną routowane
  • OUTPUT – dla zmian w lokalnie wygenerowanych pakietach zanim zostaną routowane
  • POSTROUTING – dla zmian w pakietach tuż przed ich wysłaniem
 • mangle– dla wyspecjalizowanych zmian w pakietach
  • PREROUTING – dla zmian w pakietach przychodzących zanim zostaną routowane
  • OUTPUT – dla zmian w lokalnie wygenerowanych pakietach, przed ich routowaniem
  • INPUT – dla zmian w pakietach zmierzających do lokalnego komputera
  • FORWARD – dla zmian w pakietach routowanych przez lokalny komputer
  • POSTROUTING – dla zmian w pakietach po routingu, tuż przed ich wysłaniem
 • raw– do tej tabeli pakiety trafiają najpierw – ma ona najwyższy priorytet
  • PREROUTING – pakiety przychodzące przez jakikolwiek interfejs sieciowy
  • OUTPUT – pakiety generowane przez lokalne procesy