Backup Windows VPN

kopia katalogu

%AppData%\Microsoft\Network\Connections


Backup  ustawień WiFi

kopia  profili WiFi  w Windows

Backup WiFi setings

netsh wlan show profiles

Wyswietlanie listy profili sieci WiFi

 

netsh wlan show profiles NAZWA PROFILU  key-clear

informacje o profilu łącznie z hasłem do sieci

Export DANYCH Profili Wifi
netsh wlan export profile folder=C:\wifi

Zastąp folder path=C:\wifi ścieżką do folderu, w którym chcesz przechowywać kopię zapasową.

Folder powinien istnieć. Utworzony zostanie  pliki XML, po jednym, na profil sieci bezprzewodowej:

netsh wlan export profile "type_profile_name_here" key=clear folder=c:\wifi

Uwaga: To polecenie zapisze wszystkie profile sieci bezprzewodowej wraz z przechowywanymi hasłami. Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową bez haseł, po prostu pomiń część polecenia „key=clear”, tj.:

Przywracanie

Aby przywrócić profil i udostępnić go tylko bieżącemu użytkownikowi:

netsh wlan add profile filename="c:\wifi\profilename.xml" user=current

Aby przywrócić profil i udostępnić go tylko bieżącemu użytkownikowi

netsh wlan add profile filename="c:\wifi\profilename.xml" user=all


 

Backup network drive
Kopia mapowanych dysków sieciowych

Czasami jest potrzeba wykonania kopia mapowania dysków końcówki klienta

1) Zgranie plików rejestru z ustawieniami mapowanych dysków

Tworzymy plik reg do wskazanej ścieżki , potem go importujemy na świeżym systemie

HKEY_CURRENT_USER\Network Reg Export HKEY_CURRENT_USER\Network c:\temp\drives.reg

 

2) lub tworzymy skrypt PS który zapiszęe do pliku  csv  !!!

 

PLIK ZAPISANY ZOSTANIE W bieżącej lokalizacji tak jak jest prmpt /                       PS c:\user\user

Skrypt EXPORT

 

##EXPORT
# Define array to hold identified mapped drives.
$mappedDrives = @()

# Get a list of the drives on the system, including only FileSystem type drives.
$drives = Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

# Iterate the drive list
foreach ($drive in $drives) {
# If the current drive has a DisplayRoot property, then it's a mapped drive.
if ($drive.DisplayRoot) {
# Exctract the drive's Name (the letter) and its DisplayRoot (the UNC path), and add then to the array.
$mappedDrives += Select-Object Name,DisplayRoot -InputObject $drive
}
}

# Take array of mapped drives and export it to a CSV file.
$mappedDrives | Export-Csv mappedDrives.csv  <------( tutaj dodaj ścieżkę do pliku np:c:\temp\mappedDirces.csv)

IMPORT

# Import

# Import drive list.
$mappedDrives = Import-Csv mappedDrives.csv

# Iterate over the drives in the list.
foreach ($drive in $mappedDrives) {
# Create a new mapped drive for this entry.
New-PSDrive -Name $drive.Name -PSProvider „FileSystem” -Root $drive.DisplayRoot -Persist -ErrorAction Continue
}